ห้องปฏิบัติการวิจัยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ (DSTRL)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8

ดูทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงทฤษฎี (theory)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง 805

ดูทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการเครือข่ายไร้สาย (IWING)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 710

ดูทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์และจักรกลอัตโนมัติ (RIML)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 702

ดูทั้งหมด

การประยุกต์วงจรดิจิตอลขั้นสูง ( ADA )

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 704

ดูทั้งหมด