ห้องปฏิบัติการวิจัยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ (DSTRL)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8

งานวิจัย
            ทฤษฎีระบบฐานข้อมูล (Database technology)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยเว็บและโมบายเทคโนโลยี (Application development using web based and mobile technology)
การบริหารจัดการเทคโนโลยี (Management of Technology)
คุณภาพสารสนเทศ และมาตรฐานข้อมูล (Data quality and standards)
รัฐบาลอิเลคโทรนิกส์ (e-Government db)          
อาจารย์ประจำห้องวิจัย
            รศ.ศิริพร อ่องรุ่งเรือง
ผศ.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์          
บุคลากรประจำห้องวิจัย
            รศ.ศิริพร อ่องรุ่งเรือง
ผศ.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์          

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

TH | EN