ห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงทฤษฎี (theory)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง 805

งานวิจัย
            อัลกอริทึมบนกราฟ (Graph algorithms)
ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงคำนวณ (Computational Learning Theory)          
อาจารย์ประจำห้องวิจัย
            ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล          
บุคลากรประจำห้องวิจัย
            นาย อดิศักดิ์ สุภีสุน
นาย อรรถกร พุธวัฒนะ
นาย ณัฐวุฒิ เพ็ชรมาก          

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

TH | EN