หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (ปี 2565) ระดับปริญญาตรี

ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้) /  Bachelor of Engineering (Software and Knowledge Engineering) ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้) / B.Eng. (Software and Knowledge Engineering) จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 (103*) หน่วยกิต    2.1) วิชาแกน 10 หน่วยกิต    2.2) วิชาเฉพาะด้าน 75 หน่วยกิต    2.3) วิชาเลือก 10 (18*) หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปี 2565) ระดับปริญญาตรี

ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) /  Bachelor of Engineering (Computer Engineering) ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) / B.Eng. (Computer Engineering) จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต2.1 วิชาแกน 32 หน่วยกิต วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 17 หน่วยกิต วิชาแกนทางวิศวกรรม 15 หน่วยกิต 2.2 วิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 3 หน่วยกิต กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีทางซอฟต์แวร์ 17 หน่วยกิต กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด