การประยุกต์วงจรดิจิตอลขั้นสูง ( ADA )

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 704

งานวิจัย
            ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว (Embedded System)
การวิเคราะห์อัลกอรึทึ่มที่ช่วยในการวิเคราะห์วงจรขนาดใหญ่ (Analysis of an Algorithm for VLSI)          
อาจารย์ประจำห้องวิจัย
            รศ.ประดนเดช นีละคุปต์          
บุคลากรประจำห้องวิจัย
            นายชนินทร์ วงศ์ใหญ่          

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

TH | EN