ทุนการศึกษา
การศึกษาเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อและนิสิตปัจจุบันนอกจากจะต้องลงทุนทั้งทาง ด้านเวลาในการเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกับทางเราแล้วนั้น นิสิตในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อและ นิสิตปัจจุบันที่มีผลการเรียนดีเป็นพิเศษ และ/หรือ มีความขาดแคลนทางด้านทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีทุนการศึกษาเพื่อรองรับด้วยเช่นกัน
หมายเหตุ:
ข้อมูลที่หน้านี้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการอ้างอิงทั่วไปสำหรับผู้ที่สนใจเข้า ศึกษาต่อและนิสิตปัจจุบันเท่านั้น อัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมมี การเปลี่ยนแปลงจากทางมหาวิทยาลัยทุกปี ดังนั้นผู้สนใจโปรดตรวสอบ ข้อมูลกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อความแน่นอนอีกครั้ง
ข้อมูล
เกี่ยวกับทุนการศึกษา
คณะกรรมการบริหาร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม
ประเภททุนการศึกษา
คุณสมบัติผู้ขอทุน
ทุนการศึกษาภายใน มก.
ทุนการศึกษาภายในประเทศ
ทุนการศึกษาต่างประเทศ
ประเภททุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีทุนการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดีมี ความเอาใจใส่ในการศึกษามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาได้