หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปี 2565) ระดับปริญญาตรี

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) /  Bachelor of Engineering (Computer Engineering)

ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) / B.Eng. (Computer Engineering)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 • กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
 • กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
 • กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 • กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
 • กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 32 หน่วยกิต

 • วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 17 หน่วยกิต
 • วิชาแกนทางวิศวกรรม 15 หน่วยกิต

2.2 วิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต

 • กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 3 หน่วยกิต
 • กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีทางซอฟต์แวร์ 17 หน่วยกิต
 • กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 13 หน่วยกิต
 • กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 16 หน่วยกิต
 • กลุ่มทักษะวิชาชีพและจรรยาบรรณ 5 หน่วยกิต

2.3 วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต