หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (ปี 2565) ระดับปริญญาตรี

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้) /  Bachelor of Engineering (Software and Knowledge Engineering)

ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้) / B.Eng. (Software and Knowledge Engineering)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 • กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
 • กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
 • กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
 • กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
 • กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 (103*) หน่วยกิต

   2.1) วิชาแกน 10 หน่วยกิต

   2.2) วิชาเฉพาะด้าน 75 หน่วยกิต

 • กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต
 • กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 12 หน่วยกิต
 • กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 33 หน่วยกิต
 • กลุ่มโครงสร้างและพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต
 • กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 4 หน่วยกิต
 • กลุ่มทักษะและเทคนิควิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ 4 หน่วยกิต
 • กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 7 หน่วยกิต

   2.3) วิชาเลือก 10 (18*) หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

4) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 9 (1*) หน่วยกิต

* หมายเหตุ หน่วยกิตในวงเล็บ(*) สำหรับนิสิตแผนการศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ