รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
รองศาสตราจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การศึกษา :
D.Sc. (Computer Engineering), George Washington University วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัยที่สนใจ :
Multimedia, Signal Processing, Pattern Analysis, E-Government
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
ห้องปฏิบัติการวิจัยการวิเคราะห์และค้นพบเนื้อหาประสม
โฮมเพจ :
อีเมล :
pp@ku.ac.th
โทร :
027970999 ต่อ 1419