ผศ.ดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษา :
Ph.D. (Computer Engineering), University of Louisiana at Lafayette, 2544 วศ.ม. (ไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530 วศ.บ. (ไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527
งานวิจัยที่สนใจ :
IT management, Management of Information Security
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
-
โฮมเพจ :
อีเมล :
pop@ku.ac.th
โทร :
027970999 ต่อ 1422