ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
-
การศึกษา :
Ph.D. (Computer Science), University of Louisiana at Lafayette, 1998 M.S. (Computer Science), University of Louisiana at Lafayette, 1989 วศ.บ. (อุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2529
งานวิจัยที่สนใจ :
Artificial Neural Networks, Information Security, Computer Ethics
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
ห้องปฏิบัติการวิจัยการวิเคราะห์และค้นพบความรู้ในสื่อประสม (MADlab)ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายประยุกต์ (ANReS)
โฮมเพจ :
อีเมล :
Pirawat.W@ku.th หรือ Pirawat.W@ku.ac.th
โทร :
02-797-0999 ต่อ 1417