รศ.ประดนเดช นีละคุปต์
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
รองศาสตราจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
-
การศึกษา :
M.S. (Computer Engineering), Drexel University, 2540 M.S. (Computer Science), George Washington University, 2535 วศ.ม. (ไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531 วศ.บ. (ไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527
งานวิจัยที่สนใจ :
VLSI Designs, Data Communication
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
ห้องปฏิบัติการวิจัยการประยุกต์วงจรดิจิตอลขั้นสูง
โฮมเพจ :
อีเมล :
pom@ku.ac.th
โทร :
027970999 ต่อ 1415