นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลจากการแข่งขัน PRAGMA 31 Student Hackathon

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับทีม Lightning Green 

คว้ารางวัล  “Best understanding of their topic and time management” 

จากการแข่งขันPRAGMA 31 Student Hackathon”

เมื่อวันจันทร์ที่  5-6 กันยายน 2559  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทั้งนี้การแข่งขันรายการนี้เป็นแข่งขันแบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

 

รายนามสมาชิกทีม Lightning Green 

  • นายผดุงเกียรติ  ตามาสี          (นิสิตชั้นปีที่4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  • นายวัศพล  วัฒนกีสุนทร        (นิสิตชั้นปีที่4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  • นายกัญจนสิทธ  ทองเล็ก      (นิสิตชั้นปีที่3 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)
  • นายเบญจพล  วรกัลป์            (นิสิตชั้นปีที่3 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)

hackathon