คณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมนำเสนอผลงานใน ICSEC2014

madlabcon

คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วย รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย และอ.ดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์ นำนิสิตเข้าร่วมงานพร้อมนำเสนอผลงานในงาน 2014 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2014) ที่จังหวัดขอนแก่น