นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับทุนจาก NSC2016

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับทุน NSC 2016 ทั้ง4ทีม

ชื่อโครงงาน: ซาวด์ฟลิกซ์ (SoundFlicx)
หมวด: โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
ผู้พัฒนา: นายสารฑิศ แสงทวีป, นายวัฒน์ วัฒนการุณ, นายสุทธนันท์ เจริญพานิช
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์

ชื่อโครงงาน: ระบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินเตอร์เน็ตสำหรับระบบการเกษตร
หมวด: โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้พัฒนา: นางสาวญาณกร ธัญญางค์
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม
ชื่อโครงงาน: ระบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้โดรนอัตโนมัติ
หมวด: โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้พัฒนา: นายปริญญา เปียพนม
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม

ชื่อโครงงาน: ระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่าย IPv6 แบบไร้สาย
หมวด: โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับการสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things)
ผู้พัฒนา: นายสุโรตม์ วงศ์ไพบูลย์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว