นักศึกษาหลักสูตร Enterprise Architecture for Executives เข้ารับการฝึกอบรมและดูงาน ณ มหาวิทยาลัยคุกมิน ประเทศเกาหลี

9900

 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นำโดย ผศ.ดร.สมนึก  คีรีโต ประธานหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น Enterprise Architecture for Executives
ได้นำคณะนักศึกษาเข้าฝึกอบรม และดูงาน ณ มหาวิทยาลัยคุกมิน (Kookmin University) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (South Korea) โดย Prof. Inkyu Kim เป็นผู้ให้การต้อนรับและประธานการจัดฝึกอบรมและดูงาน ระหว่างวันที่ 1 – 6  มิถุนายน 2558

ทั้งนี้  ข่าวการเข้าฝึกอบรมและดูงานนี้ ได้ถูกนำลงเป็นข่าวอยู่ในเว็บไซต์ของประเทศเกาหลีด้วย

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=030&aid=0002362998&sid1=001

Screen Shot 2558-06-06 at 12.04.02 PM